Zaštita korisnika usluga mobilnih operatera

Tele Fol Srbija Logo.png

Zaštita korisnika usluga mobilnih operatera

UZUS zajedno sa organizacijom Srbija u pokretu radi na projektu zaštite korisnika telekomunikacionih usluga mobilne telefonije. Ključni problem je neusaglašenost prakse sa osnovnim ustavnim pravima i načelima, zakonima Republike Srbije, kao i evropskom regulativom.

Primeri takve neusaglašenosti su:

  • zaključivanje ugovora o pretplati na 36 meseci umesto na 24, odnosno 12 meseci kako je uređeno, odnosno preporučeno Direktivom Evropskog parlamenta i Saveta 2009/136/EC; Srbija je bila dužna da prema članu 106. Sporazuma o stabilazaciji i pridruživanju usvoji pravne tekovine tri godine nakon potpisivanja Sporazuma, što je rok koji je odavno probijen. Navedena praksa je samim tim u suprotnosti sa ratifikovanim međunarodnim ugovorom i Ustavom Srbije;
  • automatsko zaključenje ugovara sa pravnim licima nakon isteka ugovorne obaveze pod istim uslovima u direknoj su povredi sa načelom autonomije volje (član 10.) Zakona o obligacionim odnosima.
     

UZUZ će u okviru ovog projekta podići medijsku vidljivost navedenog problema, ispitati eventualno druge povrede prava korisnika mobilne telefonije i dostaviti preporuke za izmenu zakonske regulative nadležnom ministarstvu.

Takođe UZUZ će dostaviti i izveštaj delegaciji EU u Srbiji o praksi koja je suprotna evropskoj regulativi.

Krajnji cilj je promena zakonske regulative kako bi korisnici usluga mobilnih operatera u potpunosti uživali svoja Ustavom zajemčena i zakonima propisana prava.

 
 
 

Gost: Savo Manojlović, predsednik Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti Radio televizija Bor ( RTV Bor)
Jedan od mnogih problema sa mobilnim operaterima je, kako navodi Savo Manojlović i problem tarifiranja:
 

,,Svaki započeti minut se zaokružuje, što znači minut i jedna sekunda naplaćuju se kao dva minuta. Što znači da i nije baš kompatibilno sa Zakonom o obligacionim odnosima da vi platite ono što i dobijete".